مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تاکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان(مطالعه موردی:سازمان بنادر و دریا نوردی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره))

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : بررسی های بازرگانی علمی ترویجی وزارت علوم ISC
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1019-682x
دوره (جلد) : 97
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 97
صفحه شروع : 116
صفحه پایان : 128
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امیر نیکدل - محمود نعمتیان -
:: ضرورت توسعه صنعت جهانگردي ايران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه تخصصي بازاريابي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: نقــــش خط مشي استراتژِيک در بازاريابي وتحقق اهداف بلند مدت

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه تخصصي بـــــــــــازاريابي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: تجارت خارجي و اقتصاد ملي

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1384
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : ماهنامه تخصصي و بازاريابي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: • برنامه توسعه اقتصادي هندوستان 1374

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1374
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصل نامه اقتصادي و علمي کار و جامعه
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
:: • شناخت بانک توسعه اسلامي – تاريخچه و اهداف آن ، فصلنامه علمي پژوهشي دانش مديريت

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1372
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش مديريت
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله :
متوسط ضریب تاثیر رشته :
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير

1