گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در سال 1395

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1278/10/111