گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی

تقديرنامه ها و افتخارات