گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه

  • آزمون میانترم درس ریاضی کاربردی کلاس دوشنبه عصر ساعت 14-17 از فصل یک، دوشنبه تاریخ 98/02/24 می باشد.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: آزمون میانترم درس ریاضی کاربردی کلاس دوشنبه عصر ساعت 14-17 از فصل یک، دوشنبه تاریخ 98/02/24 می باشد.

(1398-02-17)