گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : داود نام خانوادگی : آصفی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : d_asefi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : حسابدار ي مالي و مالياتي
سوابق علمی و تحصیلی