مهرنوش رستمی
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی معماری

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مهرنوش نام خانوادگی : رستمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : معماري
سوابق علمی و تحصیلی