کتاب ها

:: مديريت خريد،مديريت انبارداري و توزيع

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : علم ودانش
تعداد صفحات : 280
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مديريت بازاريابي و بازار

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1386
ناشر :
نام ناشر : علم ودانش
تعداد صفحات : 340
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 4000
نوبت چاپ :

1