گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی