سوابق اجرایی

:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه امیدیه
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1