سوابق اجرایی

:: عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
تاریخ شروع : 1395/05/20
تاریخ خاتمه : 1397/05/20


:: مدیر گروه ارشد مدیریت بازرگانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد امیدیه
تاریخ شروع : 1394/09/30
تاریخ خاتمه : 1398/09/30


مدیر گروه ارشد مدیریت بازاریابی و تجارت الکترونیک

1