مینا  حسینی

سوابق اجرایی

:: مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد پرند
تاریخ شروع : 1383/08/30
تاریخ خاتمه : 1388/10/10


اولین کارشناس آزمایشگاه پرند-راه اندازی سایر آزمایشگاههای واحد و کار گاههای رشته های مکانیک صنایع و...-مسئول خرید تجهیزات و اقلام مصرفی آزمایشگاهها(در سالهای اولیه تاسیس واحد)

1