گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي