مهرنوش رستمی
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی معماری

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي