طرح های پژوهشی

:: براورد وتجزیه وتحلیل رشد بهروری کل عو امل تولید در زیربخش های صنعتی ایران امل ام

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر نعمتیان -
:: تجزیه وتحلیل قابلیت های ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222

1