سمينارها و سخنراني ها

:: به بهانه نسبیت

محل ارائه : داتشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
تاریخ برگزاری : 1398/09/29
چگونگی حضور : سخنران1