سمينارها و سخنراني ها

:: کار افرینی، ضرورت توسعه دراستان خوزستان

محل ارائه : دانشگاه آزاد امیدیه
تاریخ برگزاری : 1386/12/15
چگونگی حضور : سخنران


:: تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده و رفتار خریدار

محل ارائه : دانشگاه آزاد امیدیه
تاریخ برگزاری : 1390/09/29
چگونگی حضور : سخنران


:: راهبرد محصول در بازارهای بین المللی

محل ارائه : دانشگاه آزاد امیدیه
تاریخ برگزاری : 1398/09/20
چگونگی حضور : سخنران


برگزاری کارگاه
:: ارتباطات و رفتارمصرف کننده

محل ارائه : دانشگاه آزاد امیدیه
تاریخ برگزاری : 1397/09/22
چگونگی حضور : سخنران


برگزاری کارگاه

1