گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

سمينارها و سخنراني ها