گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی

سمينارها و سخنراني ها