مهرنوش رستمی
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی معماری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1394/02/19
8-10 10-12 12-13 13-14 14-16 16-18 18-20
شنبه پرسپکتیو پرسپکتیو کاربرد نرم افزار کاربرد نرم افزار تمرین معماری 1 تمرین معماری تمرین معماری
یک شنبه پرسپکتیو پرسپکتیو ساعت فرهنگی ساعت فرهنگی تمرین معماری2َ تمرین معماری2َ تمرین معماری2َ
دو شنبه کاربرد نرم افزار کاربرد نرم افزار
سه شنبه ترسیم فنی ترسیم فنی ترسیم فنی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه