ذبیح اله آبانگاه
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - ریاضی

صفحه اصلي