گروه آموزشی : مکانیک خودرو
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی مکانیک

صفحه اصلي